<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% set parroquia = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") parroquia.ActiveConnection = MM_andorraprincipat_STRING parroquia.Source = "SELECT * FROM Parroquies WHERE ID = " & Request.Querystring("Parroquia") & ";" parroquia.CursorType = 0 parroquia.CursorLocation = 2 parroquia.LockType = 3 parroquia.Open() parroquia_numRows = 0 %> <% Const adOpenStatic = 3 Const adCmdText = &H0001 Const adUseClient = 3 set hotels = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") hotels.ActiveConnection = MM_andorraprincipat_STRING strSQL = "SELECT * FROM Hotels WHERE ID = " & Request.Querystring("Parroquia") & " ORDER BY Prioritat DESC, Estels DESC, Hotel ASC;" hotels.Open strSQL, ,adOpenStatic , , adCmdText If NOT hotels.EOF AND NOT hotels.BOF Then intNumRecs = hotels.RecordCount end if %> Andorra Principat
<% if (parroquia.Fields.Item("Banner_hotel").Value) <> "" then %> " target="_blank">" border="0"> <% else %> <% end if %>
   
 
 
  
Google
  Busca en www.google.com
  PRESENTACIÓ 
  EL PRINCIPAT D'ANDORRA
  COM ARRIBAR
  PER VISITAR
  PATRIMONI CULTURAL
  METEOROLOGIA
  PAISATGES del PRINCIPAT
  SENYERES, MAPES I ...
  SHOPPING

  EMPRESES LOCALS

  ECONOMÍA
  IMMOBILIÀRIA
  BORSA DE TREBALL

  VIATGES

  HOTELERIA

  RESTAURACIÓ
  ASSOCIACIONS
  VEHICLES
  ANUNCIS VARIS
Telèfons d'interés
Enllaços d'interés
El Periòdic
+ Premsa al dia
PATROCINADOR
Empresa Activa Sl

PUBLICACIONS DE PREMSA
sobre el Portal
andorraprincipat.com

> veure


© 2004 www.andorraprincipat.com
Disseny:
Empresa Activa SL

El idioma oficial al Principat d'Andorra es el Català; així doncs els continguts rebuts per els nostres usuaris de les seccions de IMMOBILIÀRIA BORSA DE TREBALL i ANUNCIS VARIS només es publicaran en tal idioma.

Avís legal

    Per visitar >> Parròquies >> <%=(parroquia.Fields.Item("Parroquia").Value)%> >> On dormir
  ESCUT
Escut Sant Julià de Lòria


   > BREU RESUM
   > ROMÀNIC
   > OCI I CULTURA
   > ESPORTS
   > ACTIVITATS
   > DATES D'ACTES          IMPORTANTS
  
> PER VISITAR
  
 > AGENDA
   
> COMPOSICIÓ POLÍTICA
   
> TOPONOMÍA
   
> DADES D'INTERÉS
 
  > ON MENJAR
 
  > ON DORMIR
  
> COMERÇ